Kolejne budynki z portfela Cavatina Holding z certyfikatem WELL Health-Safety Rating